Funkcjonowanie szkoły po feriach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla dyrektorów szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów jak i kadry pedagogicznej,
a także rodziców.

Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia
i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi

Informacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, pobyt ucznia w szkole będzie zorganizowany zgodnie z wytycznymi  MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas:

  • uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach ochronnych, wejściami przyporządkowanymi każdemu oddziałowi w okresie jesiennym
  • Nadal z użytkowania wyłącza się szatnie szkolne – uczniowie zabierają okrycia wierzchnie do sal lekcyjnych
  • Obowiązuje dotychczasowy plan zajęć
  • Zajęcia wychowania fizycznego mogą być realizowane na hali sportowej
  • Przerwy międzylekcyjne organizuje wychowawca klasy w oparciu o ogólny harmonogram, w sposób uniemożliwiający kontakt z dziećmi z innego oddziału
  • Umożliwia się korzystanie ze stołówki szkolnej – rodzice zainteresowani wykupem obiadów załatwiają formalności w sekretariacie Zakładu Aktywności Zawodowej, skąd posiłki dostarczane są do szkoły.
  • Dla uczniów zapewniona jest opieka w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 17.00

Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia

Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole dla tych,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Dyrektorzy szkół podstawowych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III. W związku z tym informujemy, że zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 17.00

Konsultacje dla zdających egzaminy

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Termin ustala nauczyciel w porozumieniu z  dyrektorem szkoły.

Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole,

Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szkolenie sportowe w oddziałach sportowych

Zachowujemy również możliwość realizacji szkolenia sportowego dla oddziałów sportowych w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia, np. na hali sportowej. Plan zajęć sportowych zgodny z grafikiem obowiązującym w grudniu przed feriami.