W piątek 12 października odbyły się szkolne obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyła cała społeczność szkolna – uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni goście. Poczet sztandarowy wprowadził sztandar, wspólnie zaśpiewaliśmy Hymn Państwowy a następnie pani dyrektor powitała wszystkich i pokrótce przedstawiła historię Komisji Edukacji Narodowej, znaczenie jej działań dla podniesienia oświaty w ówczesnym społeczeństwie polskim. Zachęciła też wszystkich uczniów do chwili refleksji nad zawodem nauczyciela i odpowiedzialnością wynikającą z pracy z młodym pokoleniem. Po wystąpieniu pani dyrektor głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Giszter Łodziewska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom administracyjno – obsługowym. Osobne życzenia złożył inspektor wydziału oświaty w UM – pan Mariusz Król, który w imieniu własnym i burmistrza życzył wszystkim pracownikom szkół zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy. Święto Komisji Edukacji Narodowej jest okazją do wyróżnienia nauczycieli, którzy w sposób szczególny angażowali się w różnorakie działania  wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły. Ważną rolę w życiu szkoły pełnią także pracownicy administracyjno – obsługowi, którym pani dyrektor serdecznie podziękowała za pracę dla dobra naszej Trójki.  Pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom oraz pracownikom administracyjno – obsługowym.  Poinformowała, że trzy panie nauczycielki otrzymały Nagrody Burmistrza, które będą wręczane na miejskich obchodach Dnia Edukacji w dniu 15 października w Miejskim Domu Kultury. Na uroczystość tę otrzymali zaproszenia wszyscy pracownicy Szkoły. Ważnym wyróżnieniem jest przyznanie Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani wicedyrektor Lidii Drop. Po nagradzaniu pracowników szkoły rozpoczęła się okolicznościowa część artystyczna, w której wystąpili uczniowie klas: IVd i IIIa  pod opieką państwa: Krystiana Bartczaka, Joanny Ptasińskiej i Małgorzaty Arendarek. Po gromkich brawach dla artystów życzenia dla nauczycieli złożyli także uczniowie z Samorządu Uczniowskiego. Pani dyrektor podziękowała za przygotowanie występu zarówno uczniom jak i nauczycielom, podziękowała gościom za przybycie na uroczystość i zakończyła szkolne obchody Dnia Edukacji.