W piątek, 11 stycznia w Szkole odbyła się ważna uroczystość – wręczenie Stypendium Samorządowego Gminy Miejskiej Słupca dla uczniów o najwyższej średniej ocen i wzorowym zachowaniu. Po przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej okazało się, że tymi uczniami są:

  • Mateusz Sąsiadek z klasy VI a – wzorowe zachowanie, średnia ocen 5,83
  • Lena Witkowska z klasy Vb – wzorowe zachowanie, średnia ocen 5,77

Stypendia wręczył pan Burmistrz Michał Pyrzyk, któremu towarzyszył kierownik Wydziału Oświaty w UM pan Mariusz Król. Na uroczystość zostali zaproszeni Rodzice stypendystów: państwo Dorota i Dariusz Sąsiadkowie oraz państwo Monika i Ireneusz Witkowscy, którym pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne, podkreślając jak ważnym dla dziecka jest wsparcie ze strony domu rodzinnego, motywowanie do dalszej pracy i rozwijanie ciekawości świata. Podziękowała także Panu Burmistrzowi za inicjatywę uhonorowania uczniowskich sukcesów w nauce poprzez ufundowanie materialnej nagrody za półroczną pracę. Uczniowie zebrani podczas uroczystości nagrodzili stypendystów gromkimi brawami, dla nich  też zabrzmiał wielki przebój zespołu Queen „We are the Champions”. Na zakończenie pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych ferii zimowych, które rozpoczynają się już jutro i zakończą 27. stycznia.