W dniu 14 lutego 2023r. odbyła się uroczystość wręczania Stypendiów Gminy Miejskiej Słupca dla uczniów naszej Szkoły. Jak co roku po podsumowaniu pierwszego półrocza nauki rada pedagogiczna wytypowała uczniów do Stypendium, którego fundatorem jest Gmina Miejska Słupca. Zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Uchwałą Rady Miasta Słupcy we wrześniu 2020r.  stypendia wręczane są dwa razy w roku szkolnym, po zakończeniu każdego półrocza nauki. Stypendia w ilości maksymalnie po 5 w każdej szkole przyznawane są uczniom klas IV – VIII. Stypendium ma formę pieniężną i wypłacane jest jednorazowo. Jego wysokość ustalono na kwotę 300złotych. Warunkiem uzyskania stypendium jest łączne spełnienie kryteriów uzyskania wysokich wyników w nauce w danym półroczu  – średnia ocen co najmniej 5,3, uzyskanie tytułu finalisty lub laureata  konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub wysokie wyniki w innych konkursach, zawodach sportowych, projektach edukacyjnych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Uczniami wytypowani do Stypendium za I półrocze roku szkolnego 2022/2023 są :

  1. Na poziomie klas IV – Aleksander Nowicki
  2. Na poziomie klas V – Mateusz Ficner
  3. Na poziomie klas VI – Nadia Kubacka
  4. Na poziomie klas VII – Jakub Kaczorowski
  5. Na poziomie klas VIII – Anna Sąsiadek

Na dzisiejszą uroczystość przybyli zaproszeni goście – Rodzice nagrodzonych uczniów oraz  pan Michał Pyrzyk – Burmistrz Miasta Słupcy, pan Mariusz Król – kierownik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta, pani Magdalena Zauer Kosmalska z Wydziału Promocji . W uroczystości uczestniczyli także koledzy z klas wyróżnionych Stypendystów. Pan Burmistrz wręczył uczniom Stypendia, pogratulował im sukcesów oraz słowa uznania skierował ku ich Rodzicom. Pani dyrektor wręczyła Rodzicom Stypendystów listy gratulacyjne  i kwiaty dziękując jednocześnie za wspieranie swych Dzieci. Słowa uznania skierowała również ku nauczycielom jako współtwórcom uczniowskich sukcesów.