Święto Niepodległości

W przeddzień Święta Niepodległości w naszej Trójce odbyły się uroczyste obchody 104. rocznicy powrotu Polski na mapy geopolityczne Europy. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Uczniowie pod opieką nauczycieli – pani Mirosławy Krygiel, pani Magdaleny Suszki Golak i pana Krystiana Bartczaka przygotowali montaż muzyczno – słowny wzbogacony prezentacją historyczną. Na widowni zasiadły delegacje uczniów klas 4 – 8 pod opieką nauczycieli. Pani dyrektor w swym wystąpieniu przedstawiła losy naszego narodu i Państwa od czasów rozbiorów Polski poprzez powstania narodowe aż po 11 listopada 1918 roku. Wspomniała
o walce Polaków o wolność i niepodległość, którą toczyli niestrudzenie przez 123 lata zniewolenia pod zaborami. Wymieniła zrywy powstańcze i nierówną walkę z silniejszymi przeciwnikami, boje o prawo do nauki w języku polskim , o polską mowę w urzędach, w życiu publicznym. Prezentacja przygotowana przez uczniów oraz część artystyczna bogata
w patriotyczne wiersze, wspomnienia powstańców, patriotyczne pieśni  – to wszystko stworzyło sposobność ku refleksji nad znaczeniem słów Ojczyzna”, ,,Wolność” i ,,Niepodległość” dla każdego z nas. Pięknym momentem było wspólne odśpiewanie ,,Roty” oraz  pieśni ,,Marsz Polonia” i Pieśni Legionów Polskich, których wykonanie nasz pan od muzyki – Krystian Bartczak  – wytrwale trenował z uczniami podczas lekcji muzyki. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała nauczycielom i uczniom za przygotowanie tego spektaklu oraz życzyła wszystkim radosnego świętowania. Zwróciła się także do uczniów z Ukrainy życząc im aby jak najszybciej zakończyła się wojna na terytorium ich Ojczyzny i aby mogli obchodzić Święto Niepodległości swojej wolnej, pięknej i niepodległej  Ukrainy.

Drugą częścią obchodów Święta Niepodległości było przystąpienie do ministerialnego projektu pt. ,,Szkoła do Hymnu!”, który jest realizowany od czterech lat czyli od setnej Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie klas I – III zebrali się na schodach szkoły i o godzinie 11.11 zaśpiewali najgłośniej i najpiękniej, jak tylko umieli – cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Załopotały biało – czerwone chorągiewki, którym towarzyszyły chorągiewki z barwami Ukrainy i całe Osiedle Niepodległości słyszało, jak uczniowie słupeckiej Trójki potrafią zaśpiewać. Było pięknie!

День Незалежності

Напередодні Дня Незалежності наша Трійка відзначила 104-ту річницю повернення Польщі на геополітичні мапи Європи. Урочистість розпочалася внесенням прапора школи та виконанням Гімну. Студенти під керівництвом викладачів – пані Мірослави Кригель, пані Магдалени Сушки Голак та пана Кристіана Барчака підготували музично-словесний монтаж, збагачений історичною презентацією. В аудиторії взяли участь делегації учнів 4-8 класів під керівництвом вчителів. У своєму виступі режисер представила долю нашого народу і держави від часів поділів Польщі, через національні повстання, до 11 листопада 1918 року. Вона згадала

про боротьбу поляків за волю і незалежність, яку вони невтомно вели протягом 123 років поневолення під поділами. Вона згадувала про повстанців і нерівну боротьбу з сильнішими супротивниками, боротьбу за право навчання польською мовою, за польську мову в офісах, у громадському житті. Насиченою є презентація, яку підготували учні, та художня частина

у патріотичні вірші, спогади про повстанців, патріотичні пісні – усе це створило можливість замислитися над значенням для кожного з нас слів «Батьківщина», «Свобода» та «Незалежність». Гарним моментом став спів «Роти» та пісень «Марш Полонії» та Пісень польських легіонів у виконанні нашого майстра музики – Кристіана Барчака – який наполегливо тренувався з учнями на уроках музики. На завершення директор подякував викладачам та студентам за підготовку цієї вистави та побажав усім гарного святкування. Вона також звернулася до студентів з України, побажавши їм, щоб якнайшвидше закінчилася війна на території їхньої Батьківщини і щоб вони могли відсвяткувати День Незалежності своєї вільної, красивої та незалежної України.

Другою частиною святкування Дня Незалежності стало приєднання до міністерського проекту під назвою «Школа до Гімну!», який проводиться вже чотири роки, тобто від сотої річниці відновлення Польщею незалежності. Учні І-ІІІ класів зібралися на сходах школи і об 11.11 заспівали найголосніше і найгарніше, на що могли – чотири куплети мазурки Домбровського. Майоріли біло-червоні прапори, супроводжувані прапорами з кольорами України, і вся Osiedle Niepodległości почула, як уміють співати студенти Słupca Trojka. Це було гарно!