Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Dotyczą one w szczególności przedmiotów występujących w egzaminie ósmoklasisty oraz przedmiotów, z których potrzebna jest pomoc przed zakończeniem roku szkolnego.

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Zajęcia organizowane są w formie konsultacji w szkole lub w formie zdalnej on –line. Konsultacje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. Z zajęć w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Uczniowie zgłaszają nauczycielowi potrzebę korzystania z konsultacji zaś rodzice składają deklaracje uczestnictwa dziecka w konsultacji w wybranej formie: w szkole lub w trybie zdalnym na dotychczasowych zasadach nauczania.

Deklaracja uczestnictwa dziecka z klas IV – VIII w konsultacjach

Procedura bezpieczeństwa w SP3 w okresie pandemii

Na podstawie zgłoszeń uczniów i deklaracji rodziców nauczyciele w porozumieniu  z dyrektorem ustalają harmonogram konsultacji i podają go do wiadomości uczniów i rodziców.

Od 25 maja uczniowie mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej, która działać będzie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i z uwzględnieniem koniecznego okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.