KOMUNIKAT DLA RODZICÓW W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE OD DN. 25.05.2020r.

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu funkcjonowania szkoły w zakresie klas I-III szkoły podstawowej od dnia 25 maja 2020r.

Szkoła  będzie czynna w godzinach 7.30 – 15.30 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczo-wychowawczą z elementami dydaktycznymi – proces dydaktyczny pozostaje w formule on-line. Zajęcia opiekuńcze realizują nauczyciele – wychowawcy świetlicy. W czasie pobytu ucznia w szkole uczestniczy on w zajęciach dydaktycznych prowadzonych on – line przez nauczycieli uczących zdalnie  w klasach I – III zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. W tym celu szkoła organizuje dla ucznia odpowiednie stanowisko pracy.

W związku z powyższym należy do dnia 22.05.2020r. do godz. 12.00 – złożyć deklarację potrzeby przyjęcia dziecka  do szkoły i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczyczo -wychowawczych oraz dydaktycznych.

Poniżej znajduje się link do  deklaracji.

Deklaracja uczestnictwa dziecka z klas I – III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

Procedura bezpieczeństwa w SP3 w okresie pandemii

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły sekretariat@sp3slupca.pl

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22.05.2020r. do godz. 15.00 drogą mailową lub telefoniczną.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu szkoła nie zapewni udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał  zasiłek opiekuńczy.

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020r. do
07 czerwca 2020r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest  na dotychczasowych zasadach tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych
w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor szkoły

Agnieszka Orchowska